محورهای همایش

فرهنگ وهنر
فرهنگ وزبان شناسی
فرهنگ وادبیات فارسی
فرهنگ وتربیت
فرهنگ شهروندی
فرهنگ عمومی
فرهنگ ورسانه
آسیب شناسی فرهنگی
آمایش اقتصادی فرهنگ
فرهنگ محیط زیستی
فرهنگ زیستی
فرهنگ ترافیکی
فرهنگ اقتصادی
فرهنگ وگردشگری
فرهنگ ومذهب
ظرفیت های فرهنگی و هنری فرا ملی
صنایع خلاق و مشاغل فرهنگی
فرهنگ وتاریخ ایرانی
فرهنگ وتاریخ اسلامی

تأثیرپذیری ادبیات فارسی از فرهنگ اسلامی
نقش زبان و ادب فارسی در وحدت ملی ایران
تاریخ‌ ادبیات و شیوه‌های نقد ادبی (در حوزه زبان و ادب فارسی)
دستور، زبان‌شناسی، تاریخ زبان فارسی و گویش های رایج زبان فارسی
ادبیات تطبیقی و موضوعات میان‌رشته‌ای
نقد آثار ادبی و بررسی نقدهای موجود (با تکیه بر آثار سخنوران)
سبک‌شناسی
کتاب‌شناسی، نسخه‌شناسی و متن پژوهی
نقد و تحلیل عناصر هنری و زیبایی‌شناسی زبان و ادب فارسی
ادبیات معاصر (نظم و نثر)
ادبیات انقلاب اسلامی و ادبیات پایداری
ادبیات داستانی ادبیات کودک و نوجوان
شیوه‌های ارتقاء جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان علم در جهان
شیوه‌های ترویج زبان و ادب فارسی
بررسی شیوه‌های بهینه و کاربردی در آموزش زبان و ادب فارسی
جایگاه زبان و ادب فارسی و ایران شناسی در فراسوی مرزهای ایران
بررسی و نقد پژوهش های ادبی
بررسی و تحلیل کتب مرجع ادبی و فرهنگ های تخصصی و موضوعی در حوزه زبان و ادبیات فارسی
شیوه های آموزش مجازی در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی
استفاده از امکانات رایانه‌ای در فعالیت های ادبی
و کلیه پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با همایش