تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات: ۲۲ دی ۱۴۰۲

داوری مقالات: ۷۲ساعت پس ازارسال مقاله

زمان برگزاری: ۲۶ دی ۱۴۰۲

صدورگواهینامه زودهنگام از طریق ایمیل پس از پذیرش مقاله فراهم می باشد.