هزینه ثبت نام اساتید،هیئت علمی، ثبت نام آزاد حضوری و ثبت یک مقاله(با مقاله- حضور در همایش)

900,000 تومان

حضوری و ثبت یک مقاله